Mức đường trong máu thấp (hạ đường huyết)

Hiện người ta còn tranh luận về bệnh này. Y học phân biệt hai loại hạ đường huyết (Mức đường trong máu thẵp). Có loại hạ đường huyết tạm thời, một loại hiếm có, thường gây ra bởi một bệnh nghiêm trọng như u ờ tụy hay gan. Loại khác gọi là hạ đường huyết […]